luni, 6 iulie 2020
Sf. Mc. Arhip, Lucia din Roma și Filimon; Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Sfințit Mc. Astie, ep. Dirahiei
Ap. Romani XII, 4-5; 15-21; Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei XII, 9-13
Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur
Apostol
Romani XII, 4-5Capitolul XII4. Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare, 
5. Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora; 
15. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 
16. Cugetaţi acelaşi lucru unii pentru alţii; nu cugetaţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi de spre cele smerite. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi. 
17. Nu răsplătiţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. 
18. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii. 
19. Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei (lui Dumnezeu), căci scris este: "A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti, zice Domnul". 
20. Deci, dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci, făcând acestea, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. 
21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele.  Efeseni IV, 7-13Capitolul IV7. Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. 
8. Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înălţime, a robit robime şi a dat daruri oamenilor". 
9. Iar aceea că "S-a suit" - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părţile cele mai de jos ale pământului? 
10. Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. 
11. Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, 
12. Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, 
13. Până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos. 

Evanghelie
Matei XII, 9-13Capitolul XII9. Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga lor. 
10. Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. 
11. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate? 
12. Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. 
13. Atunci i-a zis omului: Întinde mâna ta. El a întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.