Catehism

 1. Care este cea dintâi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă ?

  Cea dintîi datorie şi cea mai mare grijă a credinciosului în viaţă este grija de mântuirea sufletului său. Nimic pe lume nu e mai de preţ pentru el ca mântuirea sufletului, după cuvântul Mîntuitorului, care zice: «Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată şi-şi va pierde sufletul său ? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său ?» (Marcu 8, 36-37).

 2. Dar ce este mântuirea ?

  Mântuirea este eliberarea din robia păcatului şi a morţii şi dobândirea vieţii de veci, în Hristos. Ea ne-a fost făcută cu putinţă de întruparea, jertfa, învierea şi înălţarea Domnului nostru lisus Hristos la cer, şi ne-o însuşim prin harul dumnezeiesc, cu care trebuie să conlucrăm prin credinţă şi fapte bune. De mântuire se poate împărtăşi orice om, căci Dumnezeu «voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi să vină la cunoştinţa adevărului» (I Tim. 2, 4).

 3. Unde se găseşte adevărul care duce la mântuire ?

  Adevărul care duce la mântuire se găseşte în Sfânta Biserică Ortodoxă, „stâlpul şi temelia adevărului" (I Tim. 3, 15).

 4. De la cine are Biserica Ortodoxă acest adevăr ?

  Biserica Ortodoxă are acest adevăr de la Dumnezeu însuşi, vestit mai dinainte prin patriarhii, drepţii şi proorocii Vechiului Testament, care au avut o viaţă şi cugetare sfântă, şi apoi în mod desăvîrşit prin însuşi Fiul Său întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul, cum spune Sfântul Apostol Pavel: «După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci, în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile; Care fiind strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui şi Care ţine toate cu cuvântul puterii Sale.» (Evr. 1, 1-3).

 5. Cum a dat Dumnezeu acest adevăr ?

  Acest adevăr l-a dat Dumnezeu prin Descoperirea dumnezeiască.

 6. Ce este Descoperirea dumnezeiască ?

  Descoperirea sau Revelaţia dumnezeiască este comoara de adevăruri pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, pentru ca aceştia, cunoscându-L pe El, voia Lui şi lucrarea Lui, să-L cinstească după vrednicie, să-I împlinească voia şi prin aceasta să se mântuiască.

 7. Ce dovedeşte din partea lui Dumnezeu această Descoperire ?

  Descoperirea dumnezeiască dovedeşte marea iubire a lui Dumnezeu faţă de oameni. „Dumnezeu este iubire" (I loan 4, 8), iubire nesfârşită, un ocean de iubire, cum zic Sfinţii Părinţi. Prin ea Dumnezeu revarsă lumina şi căldura Lui, cea mai presus de fire, asupra întregii făpturi şi o ajută să se împărtăşească cât mai deplin de puterea cea de sus şi de adevărul cel mântuitor. Descoperirea lui Dumnezeu e însăşi această lumină ce ni s-a dat din nesfârşită Lui iubire faţă de noi.